Jump to content
thc-thc.com
ganjafarmer.com.pl
sklep z nasionami marihuany
grower.com.pl www.growbox.pl seedstockers.com

Uprawiaj legalnie! Jest sposób!


GanjaFarmer.pl

Recommended Posts

Redukuj poziom dwutlenku węgla poprzez legalną uprawe konopi!
Organizatorami akcji są Sensi Seeds oraz HempFlax


Jak to działa?
Wystarczy zakupić na stronie SensiSeeds.com zestaw startowy i brać się do roboty. W skład zestawu wchodzą:

1. 5000 certyfikowanych nasion konopii
2. Certyfikat USO-31 uprawniający do uprawy otrzymanych nasion w każdym miejscu na terenie Unii Europejskiej
3. Plan adaptacyjny do uprawy 100m2 pola przez Holenderskich rolników (w przypadku gdy nie masz możliwości prowadzić tak dużej uprawy a mimo to chcesz przyczynić się do poprawy środowiska)

Co dalej? Przecież nasze prawo zabrania uprawy konopi...

I tu się mylisz! Te nasiona to konopie włókniste. Zawierają mniej niż 0,2% THC. Polskie prawo zezwala na uprawę takich konopi w przypadku gdy zgłosimy ten fakt wojewodzie. W tym momencie do gry wchodzi Ceryfikat NAK - to dzięki niemu zdobycie zezwolenia nie powinno stanowić żadnych przeszkód.

"In some EU countries the legal cultivation of hemp must be reported. With your official NAK certificate, this should present no problem"
 

info:
www.sensiseeds.com
www.hempflax.com

No i pomyślcie o tym jak bardzo przyczynicie się do redukcji CO2 :)


Ja jestem za!
A Ty? Wiesz już gdzie zasadzisz swoje 5000 pestek?
:)

Link to comment
Share on other sites

No jasne ze sie nie nadaje :) ale stary! Masz wlasne pole! nikt nie musi miedziec co tam jeszcze oprocz przepyslowki rosnie :D
Nie traktujcie tego tematu zbyt powaznie - cena startera to ponad 200 zl - wiec malo kto sie za to wezmie. Raczej mozna sobie pomarzyć co by bylo gdyby :D Swoja droga to ja bym Lowrydery posadzil - dobrze by sie maskowaly. Jakies inne patenty? :D Myslicie ze jak sie nie ma wlasnej ziemi to na dziko tez mozna? Chodzi mi tu o zezwolenie i certyfikat :) no bo że w domowym ogródku można to rzecz jasna

Link to comment
Share on other sites

zielonaagroturystyka.pl
i cytat ze strony


Celem projektu jest wprowadzenie do gospodarstw wiejskich prowadzących agroturystykę starych odmian roślin włóknistych – lnu i konopi, oraz wykorzystanie tego jako dodatkowej atrakcji turystycznej.


tutaj ustawka do przeczytania dla wszystkich zainteresowanych tematem

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozdzial 6 Uprawa maku i konopi


Art. 45. 1. Uprawa maku, z wyjatkiem maku niskomorfinowego, moze byc prowadzona wylacznie na potrzeby przemyslu farmaceutycznego i nasiennictwa.
2. Uprawa maku niskomorfinowego moze byc prowadzona wylacznie na cele spozywcze i nasiennictwa.

3. Uprawa konopi wlóknistych moze byc prowadzona wylacznie na potrzeby przemyslu wlókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spozywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materialów budowlanych oraz nasiennictwa.

4. Uprawa konopi innych niz wymienione w ust. 3 jest zabroniona.


Art. 46. 1. Uprawa maku moze byc prowadzona na okreslonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawe, przy zastosowaniu materialu siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadajacym zezwolenie wojewody na prowadzenie dzialalnosci w zakresie skupu maku.


2. Uprawa konopi wlóknistych moze byc prowadzona na okreslonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawe, przy zastosowaniu materialu siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:

1) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadajacym zezwolenie wojewody na prowadzenie dzialalnosci w zakresie skupu konopi wlóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców slomy lnianej lub konopnej na wlókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, lub
2) umowy sprzedazy, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na wlókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 131), zwanego dalej „rozporzadzeniem 1673/2000”, zawartej z podmiotem posiadajacym zezwolenie wojewody na prowadzenie dzialalnosci w zakresie skupu konopi wlóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców slomy lnianej lub konopnej na wlókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzacego z panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej innego niz Rzeczpospolita Polska - uznanym przez to panstwo, lub
3) umowy o przetworzenie slomy konopnej na wlókno, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. b rozporzadzenia 1673/2000, zawartej z podmiotem posiadajacym zezwolenie wojewody na prowadzenie dzialalnosci w zakresie skupu konopi wlóknistych, wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców slomy lnianej lub konopnej na wlókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, a w przypadku przetwórcy pochodzacego z panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej innego niz Rzeczpospolita Polska - uznanym przez to panstwo, lub
4) zobowiazania do przetworzenia slomy konopnej na wlókno, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a rozporzadzenia 1673/2000, skladanego Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w przypadku gdy prowadzacy uprawe konopi wlóknistych jest jednoczesnie wpisany do rejestru uznanych pierwszych przetwórców slomy lnianej lub konopnej na wlókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.
3. Stosowanie materialu siewnego maku lub konopi wlóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza sie faktura zakupu tego materialu siewnego oraz etykieta z opakowan materialu siewnego tych roslin.

4. Dzialalnosc w zakresie skupu:

1) maku, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1,
2) konopi wlóknistych na podstawie umów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2
- moze prowadzic podmiot posiadajacy zezwolenie wojewody wlasciwego dla miejsca polozenia uprawy, okreslajace w szczególnosci zakres i cel prowadzonej dzialalnosci.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje sie w drodze decyzji, na wniosek, który zawiera:

1) imie, nazwisko, okreslenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwe (firme), siedzibe i adres wnioskodawcy;
2) numer NIP albo numer REGON wnioskodawcy;
3) adres miejsca wykonywania dzialalnosci w zakresie skupu;
4) informacje o zakresie i celu podejmowanej dzialalnosci.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dolacza sie:

1) oswiadczenie, ze wnioskodawca dysponuje magazynem lub srodkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieza torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1, lub
2) kopie decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru uznanych pierwszych przetwórców slomy lnianej lub konopnej na wlókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych albo kopie dokumentu potwierdzajacego uznanie przetwórcy przez panstwo czlonkowskie Unii Europejskiej inne niz Rzeczpospolita Polska - w przypadku zezwolenia wojewody na dzialalnosc w zakresie skupu konopi wlóknistych na podstawie umowy sprzedazy;
3) zobowiazanie do przekazywania na zadanie wojewody informacji dotyczacych zakresu i celu prowadzonej dzialalnosci.
7. Wojewoda cofa zezwolenie w razie naruszenia warunków prowadzenia dzialalnosci okreslonych w ustawie lub w zezwoleniu.

8. Wojewoda, dzialajac w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia oraz ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, okresli, w drodze rozporzadzenia - aktu prawa miejscowego, ogólna powierzchnie przeznaczona corocznie pod uprawy maku lub konopi wlóknistych oraz rejonizacje tych upraw, majac na wzgledzie zagrozenie narkomania, zapotrzebowanie na surowce pochodzace z tych upraw oraz tradycje uprawy maku i konopi wlóknistych.


Art. 47. 1. Zezwolenie na uprawe maku lub konopi wlóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) wlasciwy ze wzgledu na miejsce polozenia uprawy.


2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sie, w drodze decyzji, na wniosek zawierajacy:

1) imie, nazwisko, okreslenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwe (firme), siedzibe i adres wnioskodawcy;
2) informacje o odmianie maku lub konopi wlóknistych, powierzchni uprawy oraz numer dzialki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, okreslonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
3) informacje o rodzaju umowy albo o zobowiazaniu do przetworzenia slomy konopnej na wlókno, o których mowa w art. 46 ust. 2;
4) oswiadczenie wnioskodawcy, ze dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieza torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1;
5) oswiadczenie wnioskodawcy, ze nie byl karany za popelnienie przestepstwa, o którym mowa w art. 63 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, okresla:

1) podmiot, dla którego je wydano;
2) numer kolejny zezwolenia;
3) odmiane maku lub konopi wlóknistych;
4) powierzchnie uprawy maku lub konopi wlóknistych;
5) numer dzialki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na której prowadzona bedzie uprawa maku lub konopi wlóknistych;
6) termin waznosci;
7) date wydania zezwolenia.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jezeli wnioskodawca nie daje rekojmi nalezytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niz okreslone w ustawie, a w szczególnosci:

1) nie dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieza torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1, lub
2) byl karany za popelnienie przestepstwa, o którym mowa w art. 63 64, lub
3) byl karany za popelnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65.
5. Zezwolenie cofa sie w razie naruszenia warunków prowadzenia dzialalnosci okreslonych w ustawie lub w zezwoleniu.

6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr wydawanych zezwolen.


Art. 48. 1. Torebke (makówke) z nasionami, uzyskana z uprawy maku prowadzonej na potrzeby przemyslu farmaceutycznego, wraz z przylegajaca do niej lodyga o dlugosci do 7 cm, w calosci przekazuje sie podmiotowi prowadzacemu kontraktacje maku, na warunkach okreslonych w umowie kontraktacji. Slome makowa, pozostala po oddzieleniu torebki (makówki) i przylegajacej do niej lodygi o dlugosci do 7 cm, niszczy prowadzacy uprawe w sposób okreslony w umowie kontraktacji.


2. Slome makowa z uprawy maku niskomorfinowego niszczy prowadzacy uprawe na swój koszt, w sposób okreslony w umowie kontraktacji.

3. Pozostale na polu resztki pozniwne maku niszczy sie w miejscu prowadzenia uprawy, w wyniku wykonania odpowiedniego zabiegu agrotechnicznego, na warunkach okreslonych w umowie kontraktacji.


Art. 49. Przepisów art. 45-48, z wyjatkiem przepisów dotyczacych obowiazku niszczenia slomy makowej i resztek pozniwnych maku, nie stosuje sie do upraw maku i konopi prowadzonych przez jednostke naukowa oraz Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych, w ramach dzialalnosci statutowej, a takze przez podmiot zajmujacy sie hodowla roslin i stosujacy konopie wlókniste w celach izolacyjnych.


Art. 50. 1. Nadzór nad uprawami maku lub konopi wlóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) wlasciwy ze wzgledu na miejsce polozenia tych upraw.


2. W ramach wykonywania nadzoru osoby upowaznione przez organ, o którym mowa w ust. 1, sa uprawnione do:

1) wejscia na grunty, na których sa prowadzone uprawy maku lub konopi wlóknistych, oraz dojscia do tych gruntów przez inne nieruchomosci;
2) kontroli dokumentów uprawniajacych do prowadzenia upraw maku lub konopi wlóknistych;
3) zadania wyjasnien od prowadzacego uprawy maku lub konopi wlóknistych.
3. Osoby upowaznione do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 2 sa obowiazane do okazania upowaznienia wydanego przez organ sprawujacy nadzór.


Art. 51. W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi wlóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzacego uprawe; nakazowi nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.


Art. 52. Zadania, o których mowa w art. 47, 50 i 51, sa wykonywane przez gmine jako zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej.
a na koniec wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych w PDF :)

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/stanspraw/var/resources/34/48/30/wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_konopie.docx
Powodzenia

 
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
  • 11 months later...
art 65.3

Uprawa konopi wlóknistych moze byc prowadzona wylacznie na potrzeby przemyslu wlókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spozywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materialów budowlanych oraz nasiennictwa.

Czyli jakbym chciał zrobić z tego ekstrakt i używać do celów leczniczych to można to podciągnąć pod farmaceutyk czy kosmetyk?

Nie rozumiem też art. 46.2 - czy z tego wynika, że muszę to sprzedać na włókno w każdym wypadku?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+