Jump to content
thc-thc.com
ganjafarmer.com.pl
sklep z nasionami marihuany
grower.com.pl www.growbox.pl seedstockers.com

Obowiązki Policjanta


Gilbert

Recommended Posts

Jeżeli temat się nie podoba albo nie pasuje do forum to proszę go wyrzucić, nie pisałem tego specjalnie dla forum tylko nosze to zawsze przy sobie. Dlatego to trochę pokolorowałem żeby łatwiej było znaleźć jak już mam problem z policją (niebieski to podstawa prawna, brązowy to treść artykułu)

Są tu wymienione artykuły prawne które nam pozwalają na kamerowanie policjantów, którzy nas legitymują lub wykonują inne czynności, ja ich kamerowałem nawet na komendzie ale potem przyszedł jakiś dyżurny i powiedział że jest jakieś prawo prasowe w którym jest napisane że nie można ich kamerować na komendzie (oczywiście takiego czegoś nie znalazłem w tej ustawie).

Jest również o tym gdzie nie można pić alkoholu, bo w ustawie nie jest wymienione słowo „miejsce publiczne”. I wydaje mi się że na ławce pod blokiem można pić tylko sąd rożnie może potraktować słowo "plac" użyte w ustawie.

Policjanci nie mogą nam kazać ściągać gaci, kucać i kaszleć ani nie mogą mi nawet podwijać skarpetek, bo muszą mieć na to zezwolenie sądu, na komendzie powiedzieli mi że jeżeli się nie upominam o ten wniosek to mnie mogą przeszukać a jeżeli poproszę a nie będą mieli go to już dopiero po dostarczeniu takiego wniosku. (kontrola osobista to sprawdzanie bagaży i ubrania bez odkrywania ciała, przeszukanie to ściąganie gaci i kucanie).

Raz mojemu ziomkowi zginęło siano na izbie wytrzeźwień dlatego znalazłem artykuły gdzie jest napisane że muszą nawet policjanci przed dowiezieniem spisać protokoły co mam przy sobie potem jeszcze na izbie ma podpisać co daje do depozytu. Albo nie zawiadamiają osób bliskich, które się mogą denerwować jak ktoś nie wraca do domu.

KAMEROWANIE

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym dopuszczalne jest w Polsce fotografowanie, nagrywanie i filmowanie osób pełniących funkcje publiczne. Ustawa o prawie autorski i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Artykuł 81 ustęp drugi mówi że, Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych.

Jeżeli policjant twierdzi że nie jest funkcjonariuszem publicznym to w artykule 115 paragraf 13 punkt 7 mówi Funkcjonariuszem publicznym jest: Funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej.

ALKOHOL

Nie można spożywać alkoholu: na całym terenie szkoły, w środkach i obiektach komunikacji publicznej (na dole pisze co to jest), ulicach, placach i w parkach, lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych. Jest taka zasada („nullum crimen sine lege certa”) że nie można karać za zachowanie nie opisane w odpowiednim przepisie czyli w innych miejscach można.

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w artykule 14 ustęp pierwszy

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,

2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,

3) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,

4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej,

5) skreślony,

6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Co to są środki i obiekty komunikacji publicznej:

Środkiem komunikacji publicznej może być środek przeznaczony do świadczenia usług zbiorowego, publicznego transportu osobowego. Środek taki musi być wykorzystywany w celu świadczenia usług komunikacji publicznej

Obiekty Komunikacji publicznej: Zgodnie z orzeczeniem VI S.A./Wa 1621/06 "obiekty komunikacji publicznej" można traktować tylko te obiekty, które wprost, bez żadnych wątpliwości i zabiegów interpretacyjnych służą komunikacji publicznej i są jej częścią. Takimi obiektami są np. dworce i przystanki. Inne obiekty, które służą również innym celom niż komunikacja publiczna, np. ułatwieniu komunikacji między obiektami, nie stanowią obiektów komunikacji publicznej.

Kara grzywny:

Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,

podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.

Legitymowanie i Kontrola:

Jeżeli chcą wylegitymować muszą podać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej. Powinien podać stopień imię i nazwisko umożliwiając odnotowanie tego. Przy kontroli osobistej muszą podać stopień imię i nazwisko umożliwiając odnotowanie tego. Powinni to robić w sposób najmniej naruszający dobra osobiste i nie mogą odsłaniać przykrytej odzieżą powierzchni ciała. Można poprosić żeby był przy tym świadek. Po zakończeniu powinien poinformować że można złożyć zażalenie na niego.

Musi być uzasadnienie: USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji Art. 15. 1. pkt 5 Policjanci mają prawo: dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;

Podstawą prawną jest art. 15 pkt.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późniejszymi zmianami)

2. Policjanci mają prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu:

a) identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,

:cool: ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

c) wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

d) identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń,

e) poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości.

Z godnością to mają robić:

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji Art.14. 3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji Art. 15. 6. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.

Muszą się przedstawić:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 2. 1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, jest obowiązany podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej.

Nie może rozbierać:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 16. 1. Policjant przy przeprowadzaniu kontroli osobistej wykonuje kolejno następujące czynności:

1) określone w § 2 ust. 1 lub 2;

2) sprawdza zawartość odzieży osoby kontrolowanej i przedmioty, które znajdują się na jej ciele, nie odsłaniając przykrytej odzieżą powierzchni ciała;

3) sprawdza zawartość podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które posiada przy sobie osoba kontrolowana;

5) legitymuje osobę kontrolowaną.

Można poprosić żeby był świadek przy kontroli osobistej:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 16. 4. Osoba poddana kontroli osobistej może przybrać do tej czynności osobę przez siebie wskazaną. Policjant jest obowiązany dopuścić osobę wskazaną do udziału w czynności, chyba że jej obecność utrudniałaby lub uniemożliwiałaby przeprowadzenie czynności.

Musi zrobić protokół z tego:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 18. 1. Policjant dokumentuje czynności służbowe, o których mowa w § 16 i 17, w notatniku służbowym, określając datę, czas, miejsce i przyczynę ich przeprowadzenia oraz dane dotyczące osób objętych czynnościami i w nich uczestniczących, a także rodzaj i wynik czynności.

2. Na żądanie osoby poddanej kontroli osobistej albo przedstawiciela właściciela, przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego policjant sporządza protokół z przeprowadzonych czynności, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Musi powiedzieć że można na niego złożyć zażalenie:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 2. 1.3. Po zakończeniu wykonywania czynności służbowych, o których mowa w § 1 pkt 1-3 i 5, policjant ustnie informuje osobę, wobec której czynności te podjęto, o prawie złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na sposób przeprowadzenia tych czynności.

PRZESZUKANIE

Źródło: http://www.kuratoriu...&op=szcz&id=122

Podstawą prawną jest art. 15 pkt.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późniejszymi zmianami).

Przeszukanie osoby można przeprowadzić w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że znajdują się one przy osobie przeszukiwanej.

Podstawą prawną jest art. 15 pkt.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późniejszymi zmianami).

1. Policjanci przeszukują osoby na polecenie sądu lub prokuratury.

2. Postanowienie sądu lub prokuratora, w którym zawarte jest polecenie przeszukania osoby należy okazać osobie, której przeszukanie ma być przeprowadzone. Jednocześnie policjanci są zobowiązani do podania swojego stopnia, imienia i nazwiska oraz w przypadku gdy są nie umundurowani, okazania legitymacji służbowej w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować nazwisko policjanta i nazwę organu, który wydał legitymację

3. W wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, policjant dokonujący przeszukania okazuje nakaz komendanta jednostki Policji lub legitymację służbową.

4. Policjant wykonujący przeszukanie w wypadkach nie cierpiących zwłoki jest obowiązany pouczyć osobę przeszukiwaną o jej prawie do zgłoszenia do protokołu przeszukania żądania o dostarczeniu postanowienia sądu lub prokuratury zatwierdzającego przeszukanie.

5. W wypadku złożenia przez osobę przeszukiwaną żądania doręczenia postanowienia sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia przeszukania, należy takie postanowienie doręczyć jej w terminie 7 dni od daty przeszukania.

6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Policja - niezależnie od żądania osoby przeszukiwanej - zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Decyzja o zatwierdzeniu przeszukania jest wydawana w formie postanowienia.

7. Przeszukania osoby i odzieży na niej powinny dokonywać w miarę możliwości osoby tej samej płci.

8. Podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba przybrana przez prowadzącego czynność. Ponadto może być obecna osoba wskazana przez osobę przeszukiwaną, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo nie utrudnia go w istotny sposób - należy mieć na uwadze treść pkt. 7.

W przypadkach, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, iż osoby podejmujące wobec kogoś czynności służbowe (np. legitymowanie, zatrzymywanie itp.) mogą w rzeczywistości nie być policjantami, tzn. osoby podające się za policjantów nie spełniają chociażby obowiązków wymienionych powyżej, należy odmówić wykonywania ich poleceń i jak najszybciej powiadomić o tym zdarzeniu najbliższą jednostkę Policji.

IZBA WYTRZEŹWIEń:

Na izbę można zawieść osoby które mają 0,5 promila i robią zgorszenie czyli że dzieci widzą jak się pije, zachowuje się nie kulturalnie, wulgarnie, chodzi się bez części ubrania, powoduje się zagrożenie. Policjant która zawozi na izbę musi zrobić protokół w którym wymienia co się ma przy sobie i ile siana. Policjant ten musi podpisać też na izbie wykaz rzeczy które depozytują. Można złożyć zażalenie w ciągu 7 dni na ty czy zatrzymanie było bezzasadne albo czy nie wykonał wszystkich czynności wymienionych wcześniej.

Trzeba mieć powyżej 0,5 promila(zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. paragraf 3 ustęp 1 stan nietrzeźwości to powyżej 0,5 promila)

Art. 40. 1. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.

2. W razie braku izby wytrzeźwień osoby takie mogą być doprowadzone do jednostki Policji.

3. Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub jednostki Policji pozostają tam aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych.

Policjant doprowadzający powinien sporządzić protokół co się ma przy sobie żeby nie okradli na izbie:

zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004r.

§ 2. 3. Doprowadzający osobę w stanie nietrzeźwości sporządza protokół doprowadzenia w celu wytrzeźwienia. Protokół ten zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, jednostkę oraz numer służbowy doprowadzającego;

2) datę i godzinę doprowadzenia;

3) miejsce i okoliczności oraz opis interwencji;

4) imię i nazwisko, imiona rodziców osoby doprowadzonej oraz wiek osoby doprowadzonej;

5) nazwę i numer dokumentu tożsamości lub rysopis osoby doprowadzonej;

6) adres osoby doprowadzonej;

7) opis zachowania doprowadzonego w czasie interwencji i transportu, z uwzględnieniem okoliczności uniemożliwiających doprowadzenie do miejsca zamieszkania lub pobytu;

8 ) określenie przedmiotów posiadanych przez osobę w stanie nietrzeźwości w chwili doprowadzenia;

9) dyspozycję co do dalszego postępowania z osobą po wytrzeźwieniu;

10) miejsce doprowadzenia oraz decyzję dyrektora izby, kierownika placówki lub komendanta jednostki Policji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia.

Policjant ma podpisać na izbie wykaz przedmiotów jakie zabierają

§ 9. 1. Przedmioty od osób przyjętych do izby lub placówki odbiera do depozytu depozytariusz w obecności pracownika, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 1.

3. W czynnościach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczestniczy również osoba doprowadzająca, potwierdzając własnoręcznym podpisem wykaz odebranych przedmiotów.

Muszą powiadomić o zatrzymaniu w izbie wyznaczoną osobę:

Art. 40. 6. O umieszczeniu w izbie wytrzeźwień zawiadamia się niezwłocznie:

2) w przypadku innych osób – na ich żądanie, wskazane przez nie osoby.

Można złożyć zażalenie na powód zatrzymania na izbę i warunków jak to robili:

Art. 40. 3a. Osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień, jednostki Policji, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w warunkach, o których mowa w Art. 40 ust. 1, przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu osoba doprowadzona lub zatrzymana może domagać się zbadania zasadności i legalności doprowadzenia, jak również decyzji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania.

3b. Zażalenie przekazuje się sądowi rejonowemu miejsca doprowadzenia lub zatrzymania w terminie 7 dni od daty doprowadzenia bądź zatrzymania. Do rozpoznania zażalenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.

3c. W przypadku stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności doprowadzenia lub zatrzymania albo poważnych nieprawidłowości związanych z ich wykonywaniem sąd rejonowy zawiadamia o tym prokuratora i organy przełożone nad organami, które dokonały doprowadzenia bądź zatrzymania.

Zaznaczam, że te artykuły prawne znalazłem w różnych ustawach które sam całe przeczytałem, może się okazać że do tego są np. jakieś orzeczenia rady ministrów czy sądu ale raczej patrzyłem w internecie, że nawet nie jest określone w prawie co to jest „plac” (do ustawy o alkoholu)

Na koniec dodam, że trzeba tępić k***y, składać zażalenia nawet jeżeli są bezpodstawne, te sz***y same nie znają prawa i nie wiedzą jak zgodnie z prawem robić kontrole np. każą kłaść komórkę na ziemi albo inne rzeczy od razu można złożyć zażalenie że mogły się brudzić: "USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji Art. 15. 6. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte."

Policja czasami zabiera na komendę bo nie mają przy sobie tych protokołów z kontroli osobistej do wypełnienia i zabierają na komendę a na to też można złożyć zażalenie że np.bezpodstawne zatrzymanie.

Bardzo nie lubią tego jak się im każe przedstawiać i jak się mówi że ten filmik trafi na YouTube

Link to comment
Share on other sites

bardzo dobry temat na pewno pomorze to wielu osobom bo ci funkcjonariusze maja za dużą swobodę i myślą ze mogą wszystko a wcale tak nie jest , niech każdy zna swoje prawa i nie da się pomiatać tym podczłowiekom !pozdro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Mam takie pytanie bo, jak siedziałem na dołku pierwszej nocy mojego pobytu wyciągali po kolej każdego z celi i było przeszukanie przed cela trzeba było zdjac gacie i, kucnąć po czym pies wchodził do celi i, patrzył czy czegoś nie wyrzuciłem. To było zgodne z prawem?

Link to comment
Share on other sites

Mam takie pytanie bo, jak siedziałem na dołku pierwszej nocy mojego pobytu wyciągali po kolej każdego z celi i było przeszukanie przed cela trzeba było zdjac gacie i, kucnąć po czym pies wchodził do celi i, patrzył czy czegoś nie wyrzuciłem. To było zgodne z prawem?

niestety ale tak

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

ja tez sie zapytam cos, jestem zabity i nie dokonca kumam;p jak bd stal z kolegami i podbija Faje do nas i chca mnie trzepac, to moga sprawdzic zawartosc kieszeni, portfela itp, ale nie moga nam kazac sciagac skarpet, i zagladac w majty?? Tak to zrozumiałem...

I jeszcze jedno...czy jak zatrzymaja nas w aucie, to czy moga go przeszukiwac bez nakazu pod katem szukania narkotykow??

Niestety ale mogą zaglądać w majty i szukać w aucie także bez nakazu mogą

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Przeszukanie podczas kontroli drogowej:

Jeśli zostałeś zatrzymany przez policję do kontroli drogowej, z pewnością zostaniesz poproszony o okazanie prawa jazdy i dokumentów . Do typowych czynności policji należy także sprawdzenia stanu trzeźwości kierującego i kontrola techniczna pojazdu. Rzadziej zdarza się badanie wykrywające pozostawanie pod wpływem środków odurzających. Może być jednak i tak, że kierowcazostanie przez policjanta poproszony o otworzenie bagażnika. Czy musimy się na to godzić?

Przeszukanie, a ściślej kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagażu i sprawdzenie ładunku, nie mogą być przeprowadzane w ramach każdej kontroli drogowej. Należą one do tych uprawnień policji, które w istotny sposób ograniczają konstytucyjne prawo do nietykalności osobistej i prawo do prywatności. Dlatego ich wykorzystanie jest ograniczone do wyjątkowych przypadków, określonych przepisami prawa.

Policjant może przeprowadzić kontrolę osobistą kierowcy lub pasażerów, zaglądać do bagażnika i sprawdzać zawartości bagażu wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia karalnego czynu zabronionego. Nieodpuszczalne są tym samym rutynowe kontrole osobiste lub przeglądanie każdego zatrzymanego pojazdu. Kontrolę osobistą przeprowadza się również w celu odnalezienia dokumentu tożsamości, jeżeli osoba kontrolowana odmawia jego okazania. W praktyce działań policji uzasadnieniem naruszenia twojej prywatności może być także konieczność zabezpieczenia lub ujawnienia dowodów popełnienia czynu zabronionego, własne spostrzeżenia policjantów poczynione w czasie patrolu, pozyskanie informacji operacyjnych wskazujących na niezgodne z prawem działanie, a także pośredni związek z zaistniałym już czynem zabronionym np.: twoja obecność w pobliżu miejsca włamania.

Jakie obowiązki ma policjant?

Przed rozpoczęciem czynności policjant jest zobowiązany podać swój stopień służbowy oraz imię i nazwisko, a jeżeli kontrolę przeprowadza policjant nieumundurowany, jest on zobowiązany okazać legitymację służbową. W obu przypadkach masz prawo zanotować dane funkcjonariusza - jego imię i nazwisko albo numer legitymacji służbowej.

Obowiązkiem policjanta jest podanie podstawy prawnej i przyczyny podjęcia czynności służbowej. Podstawa prawną czynności kontrolnych jest art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji. Przyczyna podjęcia czynności powinna być sformułowana w sposób konkretny i jednoznaczny, niedopuszczalne jest ograniczenie się przez policjanta do zacytowania fragmentu ustawy.

Czynności kontrolne należy przeprowadzać w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, której dotyczą. Po ich zakończeniu, policjant jest zobowiązany poinformować cię o prawie do złożenia zażalenia do prokuratora.

Każda czynność powinna zostać udokumentowana w notatniku służbowym, a na twoje żądanie policjant musi sporządzić protokół. Czasami zdarza się, że mundurowi odstępują od zamiaru przeszukania, jeśli kierowca wyraźnie zażyczy sobie spisania z niego protokołu. W protokole powinny znaleźć się informacje dotyczące miejsca i czasu, dane uczestników, przyczyna i przebieg kontroli, spis znalezionych przedmiotów i podjęte wobec nich czynności. Osoby uczestniczące mają prawo zgłosić zarzuty co do treści protokołu. Ewentualne zarzuty powinieneś sformułować przed jego podpisaniem.

Na czym polegają czynności kontrolne?

Kontrola osobista polega na sprawdzeniu zawartości odzieży osoby kontrolowanej i przedmiotów znajdujących się na jej ciele. Kontrola powinna się odbyć bez odsłaniana zakrytych powierzchni ciała. Policjant odbiera osobie kontrolowanej broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmioty mogące stanowić dowód w postępowaniu lub podlegające przepadkowi.

Kontrolę osobistą wykonuje policjant tej samej płci co osoba kontrolowana, bez obecności osób postronnych. W wyjątkowych przypadkach, gdy ze względu na zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub mienia zachodzi potrzeba niezwłocznego przeprowadzenia kontroli, czynności kontrolne może przeprowadzić funkcjonariusz odmiennej płci.

Przeglądanie bagażu lub sprawdzenie ładunku odbywa się w twojej obecności. Policjant nie może otwierać bagażnika twojego samochodu, gdy nie ma cię w pobliżu.

http://moto.wp.pl/ka...ml?ticaid=1f8f5

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Mam do was pytanie odnośnie tych spraw. Czy jeśli policja podejrzewa mnie o coś i aresztuje to czy mam obowiązek udzielenia im odpowiedzi bez mojego adwokata? Skoro mam prawo zachować milczenie, to mam prawo do tego aby nie otwierać ust bez adwokata?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+